Na podstawie art. 2 i art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o sto-sunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. nr 29 poz. 1542 z późn. zm./ w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. /Dz. U. nr 51 poz. 318/ stanowi się, co następuje:

 1. Właścicielem i administratorem cmentarza jest:
  PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA POD WEZWANIEM ŚW. JERZEGO I ŚW. JADWIGI
  62–270 KŁECKO ul. KOŚCIELNA 1
  tel. (61) 427 00 23;
  e-mail: klecko@wp.pl
  www.parafiaklecko.pl
 2. Kaplica cmentarna jest własnością Parafii i jest przez nią zarządzana.
 3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, ciszy, porządku i czystości.
 4. Pielęgnowanie grobów i ich najbliższego otoczenia należy do osób opiekujących się grobami.
 5. Śmieci mogą być składowane tylko w wyznaczonym miejscu, po dokonaniu segregacji.
 6. Na terenie cmentarza zabrania się:
  a. wprowadzania psów,
  b. palenia papierosów i picia alkoholu,
  c. wjeżdżania samochodami,
  d. stawiania ławek przy grobach,
  e. utwardzania ścieżki wokół grobu,
  f. budowania kwietników przy grobach,
  g. sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów bez pozwolenia,
  h. wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca.
 7. Wszystkie czynności prowadzone na cmentarzu:
  a. pogrzeby,
  b. ekshumacje,
  c. budowanie grobowców,
  d. stawianie pomników,
  wymagają pisemnego pozwolenia administratora cmentarza.
 8. Wszystkie stawiane pomniki wymagają pisemnej zgody administratora cmentarza. Pomniki nie powinny przekraczać wymiarów:
  pojedynczy – 180/90 cm
  podwójny – 180/180 cm
  Wymagane jest przedstawienie szkicu nowego pomnika, z podaniem jego wymiarów oraz treści napisu, który zostanie na nim umieszczony.
 9. Wykonujący usługę pogrzebową lub kamieniarską pozostawia po sobie pełen porządek wokół grobu. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, bądź ich porzucenia na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.
 10. Miejsce pochówku wyznacza administrator cmentarza.
 11. Pochówek na cmentarzu może się odbyć po uzyskaniu zgody administratora cmentarza i po dostarczeniu odpowiednich dokumentów.
 12. Opłata z jedno miejsce na cmentarzu tzw. pokładne wynosi 500 zł za grób pojedynczy oraz 1000 zł za podwójny.
 13. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu.
 14. Po 20 latach należy dokonać przedłużenia rezerwacji grobu. Brak przedłużenia administrator cmentarza traktuje jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Miejsce to może być wykorzystane do ponownego pochówku.
 15. Ekshumacje odbywają się w okresie od 16 X do 15 IV i wymagają:
  a. pisemnej zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie,
  b. zgody administratora cmentarza.
 16. Ekshumacji dokonuje firma pogrzebowa posiadająca zgodę rodzi-ny. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza
 17. Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek. Każdą rezerwację można przedłużać. Rezerwacje niepotwierdzone u administratora cmentarza nie będą brane pod uwagę.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają za-stosowanie przepisy Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 z późn. zm.).
 19. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej parafii oraz jest do wglądu w biurze parafialnym.