Nowe kryteria Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁECKU informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie przepisy umożliwiające większej ilości osób skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Poznaj szczegóły!

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód netto z miesiąca poprzedzającego nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

– 1268,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1028,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do Miejsko – Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku, w celu otrzymania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Jednocześnie informujemy, iż osoby należące do Parafii Kiecko będą miały wydawaną żywność na miejscu w Parafii, natomiast osoby należące do Parafii Świniary oraz Dębnica, będą zobowiązane odebrać żywność w jednej z Parafii w Gnieźnie – wskazanej przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i Źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m. in.
– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
– wynagrodzenia za pracę dorywczą,
– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
– renty, emerytury, alimenty,
– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
– zasiłki dla bezrobotnych,
– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, dochody z gospodarstwa rolnego,
– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
– dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:
– świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +„
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
– zasiłku celowego,
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
– wartości świadczenia w naturze,
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693);
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.

Leave a Reply