Kalendarium rocznic

Rocznice związane z  Kłeckiem mijające w 2011 roku:

680 rocznica – Najazd krzyżacki na Kłecko, spalenie grodu i zniszczenie zamku

 • 1331 rok Fakt, że rycerze, którzy polegli w walce z krzyżakami w Kłecku, pochowani zostali w Gnieźnie, utkwił w pamięci Mikołaja Stopka, mieszczanina kłeckiego: >>…ponieważ byli szlachetnie urodzeni, a pochowano chyba dziewięciu w katedrze gnieźnieńskiej, kilku zaś u franciszkanów w Gnieźnie.<< za: H. Chłopacka „Zniszczenie Gniezna przez Krzyżaków w 1331 r.” w: Dzieje Gniezna red. J. Topolski, PWN Warszawa 1965, s. 156

580 lat temu – jednym z sędziów polubownych był Wojciech z Kłecka

 • W 1426 roku, 31 października, w Gnieźnie Wojciech z Kłecka był jednym z sędziów polubownych rozstrzygając spór pomiędzy klasztorem kanoników regularnych w Trzemesznie a Stachną córką Sługotki o łan w Ostrowitem. W dokumencie znalazła się wzmianka o zakrystianinie Macieju z Kłecka, za: „Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN”

565 lat temu notariuszem publicznym i altarystą w katedrze gnieźnieńskiej był Marcin Bogusław z Kłecka

 • W 1446 roku Marcin Bogusław z Kłecka (Martinus Boguslai de Cleczsko) był notariuszem publicznym, był również altarzystą w katedrze gnieźnieńskiej 1446, 1447, podpisywał się M.B.C., za: A. Gąsiorowski „Notariusz publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich. Katalog admisji w Gnieźnie i w Poznaniu 1420-1500” Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1993, t. XLIX, s. 32; „Księga admisji notariuszy publicznych archidiecezji gnieźnieńskiej w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej”; S. Hain „Wincenty Kot prymas Polski 1436-1448”, Poznań 1948, s. 33; J. Korytkowski „Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej”, Gniezno 1883, t. III, s. 94

490 rocznica – Św. Jadwiga Śląska drugą patronką kościoła farnego w Kłecku

 • W 1521 roku drugą patronką kościoła farnego została św. Jadwiga Śląska, za: E. Kołodziejski „Obiekty sakralne gminy i parafii Kłecko”, Kłecko 2009, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, s. 33

465 rocznica obrania na kanonię kłecką biskupa poznańskiego Benedykta Izdbieńskiego

 • W 1546 roku kanonikiem fundi Kłecko był Benedykt Izdbieński, biskup poznański w latach 1546-1553, za: J. Korytkowski „Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej”, Gniezno 1883, s. 71

450 rocznica podziału miasta i starostwa kłeckiego przez Piotra, kasztelana poznańskiego i Stanisława Czarnkowskich, synów Macieja

 • W 1561 roku Piotr, kasztelan poznański i Stanisław Czarnkowscy synowie Macieja przeprowadzają podział miasta i starostwa Kłecko. W akcie pojawia się nieokreślony obiekt Wygorzały Kierz, za: „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu” pod red. T. Jurka, hasło Czarnków, PG 105, 711-715; występujący w tym akcie obiekt nieokreślony Wygorzały Kierz, Kozierowski niesłusznie zlokalizował k. Czarnkowa K 3, 422

415 rocznica potwierdzenia przez króla Zygmunta III praw lokacyjnych Kłecka

 • W 1596 roku król Zygmunt III potwierdził prawa lokacyjne Kłecka, za: J. Dydyński „Wiadomości historyczne o mieście Kłecku”, Wydawnictwo Lange, Gniezno 1858, s. 22

415 rocznica konsekracji kościoła farnego w Kłecku

 • W 1596 roku sufragan gnieźnieński biskup Gniazdowski konsekrował kościół farny w Kłecku namaszczając mury świątyni olejem świętym na znak, że kościół zbudowano na fundamentach dwunastu Apostołów i przeznaczony został na służbę Bogu, za: E. Kołodziejski „Obiekty sakralne gminy i parafii Kłecko”, Kłecko 2009, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, s. 33

400 rocznica powołania Bractwa Św. Anny w Kłecku

 • W 1611 roku przy kłeckim kościele parafialnym erygowano Bractwo św. Anny, jego założycielem był ks. arcybiskup gnieźnieński W. Baranowski. Inicjatorem szerzenia pamięci po zmarłej królewnie był ks. proboszcz Wojciech. Jeszcze w 1938 bractwo składało się z 24 osób, za: E. Kołodziejski „Kościół pw. św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku. Architektura-kult-duszpasterstwo” Kłecko 2011, s. 109

380 rocznica objęcia kanonii kłeckiej przez koadiutora Wojciecha Jana Grabowskiego

 • W 1631 roku kanonikiem fundi Kłecko był koadiutor Wojciech Jan Grabowski, za: J. Korytkowski „Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej”, Gniezno 1883, s. 71

365 rocznica ustanowienia przez króla Władysława IV przywilejów jarmarcznych dla Kłecka

 • W 1646 roku król Władysław IV w Warszawie przywilejem dla Kłecka, celem rozwoju gospodarczego miasta ustanowił jarmarki na dzień podwyższenia Św. Krzyża (14 września), na dzień Św. Barbary (4 grudnia), następnie na dzień Św. Agnieszki (25 lipca) i na dzień Św. Kazimierza (4 marca), za: J. Dydyński „Wiadomości historyczne o mieście Kłecku”, Wydawnictwo Lange, Gniezno 1858, s. 23
 •  

355 rocznica Bitwy kłeckiej ze Szwedami

320 rocznica wybrania Stanisława Ujejskiego na kanonię kłecką

 • W latach 1691-1706 kanonikiem fundi Kłecko był Stanisław Ujejski, za: J. Korytkowski „Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej”, Gniezno 1883, s. 71

280 rocznica potwierdzenia przez króla Augusta III przywilejów kłeckich

 • W 1731 roku, 22 grudnia, król August III potwierdził wszystkie przywileje kłeckie, za: H. Wuttke „Städtebuch des Landes Posen”, Leipzig 1864, s. 334

230 temu rozebrano wieżę kościoła farnego

 • W 1781 roku rozebrano wieżę kościoła farnego (prawdopodobnie przy zachodnim szczytowym murze). Sklepienie zastąpiono sufitem, za: E. Kołodziejski „Obiekty sakralne gminy i parafii Kłecko”, Kłecko 2009, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, s. 36

225 rocznica nadania staroście kłeckiemu, Antoniemu Mierosławskiemu Orderu św. Stanisława

 • W 1786 roku starosta kłecki i sędzia ziemski inowrocławski Antoni Mierosławski figuruje w dokumentach grodzkich jako kawaler Orderu św. Stanisława, za: „Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN”, Grodzkie i ziemskie/Gniezno/Część 1 15987 (Nr. 113) 1786

200 rocznica spłonięcia drewnianego kościoła pw. św. Krzyża i Marcina w Kłecku, wzmiankowanego przez rokiem 1521

 • W 1811 roku, 24 kwietnia spłonął drewniany kościół pw. św. Krzyża i Marcina znany już w mieście przed rokiem 1521, za: E. Kołodziejski „Obiekty sakralne gminy i parafii Kłecko”, Kłecko 2009, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, s. 60

195 rocznica zakończenia posługi na kanonii kłeckiej przez Grzegorza Zacharyaszewicza, biskupa koryckiego, sufragana łowickiego i opata hebdowskiego.

 • W latach 1800-1816 kanonikiem fundi Kłecko był Grzegorz Zacharyaszewicz, biskup korycki, sufragan łowicki, opat hebdowski, za: J. Korytkowski „Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej”, Gniezno 1883, s. 72

165 lat temu ewangelicy kłeccy przystąpili do odbudowy spalonej świątyni w Kłecku

 • W 1846 roku kłeckich ewangelików dołączono do parafii w Gołaszewie, jednocześnie przystąpiono do budowy kościoła w mieście. Władze miejskie przekazały na ten cel 22 500 marek, co okazało się sumą niewystarczającą, za: M. Szczepaniak „Od Skoków do Laskowa. Z dziejów parafii ewangelicko-unijnych gnieźnieńskiego okręgu kościelnego”, Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno, s. 76 

145 rocznica powstania w Kłecku urzędu poborowego

 • W 1866 roku, 1 kwietnia, decyzją Generalnego Dyrektora poborów zmieniono dotychczasową recepturę poborową w Kłecku na urząd poborowy, za: „Amtsblatt der Königlichen Preuischen Regierung zu Bromberg”, Bydgoszcz 1866, s. 116

85 rocznica urodzin Bolesława Dzierwy (ur. 14 lipca 1926 w Kłecku, zm. 24 lutego 2003 w Gnieźnie) prezbitera, historyka sztuki, twórcy i kustosza Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

65 rocznica ukończenia przez prof. Edmunda Makowskiego szkoły podstawowej w Kłecku

 • W 1946 roku w Kłecku szkołę podstawową ukończył Edmund Makowski urodzony 7 lipca 1931 roku we wsi Bielawy (6 km od Kłecka), profesor zwyczajny nauk historycznych, polski historyk XIX i XX wieku, specjalizujący się w szczególności w historii Wielkopolski w XX wieku.

65 rocznica śmierci ks. Jana Filipiaka (1881-1946) – swego czasu wikariusza kłeckiego, następnie dziekana inowrocławskiego, gnieźnieńskiego kanonika honorowego,  odznaczonego Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.  Jego imię nosi jedna z ulic Osiedla Niepodległości w dzielnicy Fordon w Bydgoszczy.

55 rocznica odkryć archeologicznych w Kłecku, całopalnych grobów kultury pomorskiej

 • W 1956 roku, podczas prac ziemnych prowadzonych przez Ośrodek Weterynaryjny dokonano odkrycia całopalnych grobów kultury pomorskiej. Od 4-13 IX trwały badania archeologiczne w trakcie których zidentyfikowano 3 groby i 2 jamy. Łącznie, oprócz ceramiki, znaleziono pochowanych na kłeckim cmentarzysku z okresu lateńskiego 11 zmarłych (w tym 7 dorosłych i 4 dzieci), za: M. Piaszykowa „Ślady kultury pomorskiej na terenie Kłecka w województwie poznańskim”

Rocznice Kłecka opracował Dawid Jung.

Leave a Reply